środa, 25 sierpień 2021 07:44

Otwarte dane – ustawa z podpisem Prezydenta

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. Nowe regulacje mają pozytywnie wpłynąć na innowacyjność polskiej gospodarki.

Zawarte w podpisanej ustawie rozwiązania wzmocnią rynek oparty na danych oraz pozwolą w większym stopniu wykorzystać potencjał informacji sektora publicznego z korzyścią dla innowacyjności gospodarki i jakości życia społeczeństwa. Wprowadzane ustawą rozwiązania mają wzmocnić rynek oparty na danych m.in. poprzez zwiększenie liczby informacji udostępnianych przez sektor publiczny (np. dane o mobilności, meteorologiczne, ekonomiczne czy finansowe). Jednym z celów ustawy jest też zapewnienie użytkownikom dostępu do wartościowych zasobów informacji udostępnianych za pośrednictwem interfejsu programistycznego aplikacji (API) oraz w formatach przeznaczonych do odczytu maszynowego. Taki sposób dystrybucji danych umożliwi ich bardziej efektywne wykorzystywanie, co będzie miało szczególne znaczenie dla profesjonalnych użytkowników (np. programistów, firm z branży IT, organizacji pozarządowych). Oznacza to też więcej danych do prowadzenia analiz, badań lub na potrzeby rozwiązań sztucznej inteligencji.

Wprowadzane ustawą rozwiązania mają wzmocnić rynek oparty na danych m.in. poprzez zwiększenie liczby informacji udostępnianych przez sektor publiczny (np. dane o mobilności, meteorologiczne, ekonomiczne czy finansowe)

W ramach dostosowania polskich przepisów do wymogów prawa Unii Europejskiej wyodrębniono nowe kategorie informacji sektora publicznego, tj.:
  • dane o wysokiej wartości, których wykorzystywanie wiąże się z istotnymi korzyściami dla społeczeństwa, środowiska i gospodarki,
  • dane dynamiczne, czyli dane podlegające częstym aktualizacjom lub aktualizacjom w czasie rzeczywistym (np. dane środowiskowe, dane wygenerowane przez czujniki, dane o ruchu).

Jednocześnie wprowadzono szczególne wymogi dotyczące udostępniania takich informacji do ponownego wykorzystywania. Poszerzono również zakres ponownego wykorzystywania, obejmując regulacją ustawy część danych badawczych.

Oprócz regulacji, które dostosowują polskie przepisy do wymogów unijnej dyrektywy w sprawie otwartych danych, w ustawie pojawiają się również dodatkowe rozwiązania. Tworzą one kompleksowe otoczenie regulacyjne dla otwierania danych w Polsce (oparte na trzech filarach: organizacyjnym, instytucjonalnym oraz technicznym.)

Rozwiązania te dotyczą naszego portalu DANE.gov.pl, który jest bramą dostępu do zasobów danych sektora publicznego.

Nowe przepisy wejdą w życie po 3 miesiącach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych artykułów, które zaczną obowiązywać w innych terminach.

Chcesz porozmawiać? Wyślij dane kontaktowe.

Skorzystali z naszych usług